Minh Duc weds Thanh Mai


Minh Ñöùc vaø Thanh Mai

Minh Ñöùc

Thanh Mai

Wedding Invitation

Töøng giôø, töøng phuùt, töøng naêm troâi qua
Chuùng toâi ñaõ ôû beân caïnh nhau, cuøng nhau chia seû moïi nieàm vui, noãi buoàn trong cuoäc soáng.
Chuùng toâi caûm thaáy mình thöïc söï caàn coù nhau trong cuoäc ñôøi naøy
Vaø tin raèng mình ñaõ tìm thaáy moät nöûa coøn laïi cuûa ñôøi mình.

Chuùng toâi,
Thaân môøi moïi ngöôøi tôùi döï hoân leã cuûa chuùng toâi
vaøo luùc 18h ngaøy 5/12/2014 taïi nhaø haøng ASIAN, soá 4 Chuøa Boäc, Ñoáng Ña, Haø Noäi
Söï hieän dieän cuûa baïn seõ khieán hoân leã cuûa chuùng toâi trôû neân yù nghóa hôn bao giôø heát

Xin caûm ôn,
Ñöùc, Mai

# # # # # #

bla bla bla

Caâu chuyeän tình yeâu

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna. Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna. Donsectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna. Donsectetur adipisicing elit.

- - - - - -

Duis Aute Irure

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore nulla pariatur.

View More

Reprehenderit In

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore nulla pariatur.

View More

Velit Esse Cillum

Duis aute irure dolor in reprehenderit in velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

View More

Nhôù nheù


Ñòa ñieåm
Soá 4 chuøa boäc


Thôøi gian
18h ngaøy 5/12/2014


Goïi cho toâi
01665 470 471